Antarctic Odyssey -100km Day, Friday 22nd November