Antarctic Odyssey – Marathon Day, Wednesday 20th November